Đại hội cổ đông thường niên 2019

So sánh sản phẩm 0
  • Chưa có sản phẩm
Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

Đại hội cổ đông thường niên 2019

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XK NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam định, ngày 19 tháng 03  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

- Trụ sở chính: Đường Song Hào, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định

- Điện thoại : (0228).3867999

- Fax           : (0228).3867999

- Sàn giao dịch: HNX

- Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

- Mã ISIN : VN000000NDF0

- Mã chứng khoán : NDF

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định – Song Hào, phường Trần Quang Khải, TP. Nam Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dttadiepthu@gmail.com

1. Lý do và mục đích: Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến : Tháng 4/2019 ( thời gian chính thức sẽ được thông báo cho cổ đông trong thư mời họp.)

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở doanh nghiệp hoặc theo thư mời

- Nội dung họp : Các nội dung theo thẩm quyền quyết định của đại hội cổ đông

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCKHN;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Phó giám đốc

Tạ Tiến Dũng

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Danh mục sản phẩm
Nhận tin sản phẩm mới
  • Email: