Thông báo chốt danh sách cổ đông

So sánh sản phẩm 0
  • Chưa có sản phẩm
Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XK NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2019/TB-NDF
Nam định, ngày 24 tháng 05  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

- Trụ sở chính: Đường Song Hào, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định

- Điện thoại : (0228).3867999

- Fax            : (0228).3867999

- Sàn giao dịch: HNX

- Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

- Mã ISIN : VN000000NDF0

- Mã chứng khoán : NDF

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2019

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định – Song Hào, phường Trần Quang Khải, TP. Nam Định.

1. Lý do và mục đích: Họp đại hội cổ đông bất thường năm 2019

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến : Tháng 6/2019 ( thời gian chính thức sẽ được thông báo cho cổ đông trong thư mời họp.)

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở doanh nghiệp hoặc theo thư mời

- Nội dung họp : Các nội dung theo thẩm quyền quyết định của đại hội cổ đông

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCKHN;

- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

PHẠM ĐỨC THẮNG

 

 

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Danh mục sản phẩm
Nhận tin sản phẩm mới
  • Email: